facebook

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แหนม     แหนม เป็นอาหารพื้นเมือง ที่นิยมบริโภค กัน โดยทั่วไป ในท้องถิ่นภาคเหนือ และความ นิยม ก็ได้แพร่หลาย ไปยัง ประชาชน ในภูมิภาค อื่นๆ กว้างขวางขึ้นตลอดมา ช่องทาง ในการผลิตอาหารประเภทนี้ เพื่อการจำหน่าย จึงยังเปิดกว้าง สำหรับผู้ที่ตั้งใจ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยี และ ทุนสูงนัก กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้จัดทำ ชุดวิชา "การทำแหนม" เพื่อเป็นการ สนับสนุน ให้ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน การศึกษา นอกโรงเรียน ทุกหลักสูตร ได้ศึกษาค้นคว้า และนำไปใช้ ประกอบอาชีพ ด้วยตนเอง รวมทั้งจะได้รับ ผลพลอยได้ คือ การนำไปเทียบโอน ผล การเรียนตามหลักสูตร แต่ละระดับ และ ประเภท ได้อีกด้วย

   1. มาทำแหนมกันดีกว่า

     แหนมเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ โดยวิธีการหมัก ประชาชนนิยม รับประทานกันมาก เพราะแหนมมีคุณค่าโภชนาการ ที่มีประโยฃน์ต่อร่างกาย การทำแหนมไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี และเงินทุนมาก สามารถทำเป็น ธุรกิจได้..
>>รายละเอียด
   2. วัสดุและอุปกรณ์

      การที่จะทำแหนม ให้มีคุณภาพดี จำเป็นต้องรู้จัก เลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้แหนม อย่างเหมาะสม
>>รายละเอียด
  3. ทำแหนมกันได้อย่างไร

     
     แหนม เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นิยมรับประทานกันมาก ในภาคเหนือ ได้จากการหมักเนื้อสัตว์ ข้าว น้ำตาล สารประกอบไนเตรท ไนไตรท์ และส่วนผสมอื่นๆ ทำการหมัก โดยอาศัยเชื้อจุลินทรีย์ จากธรรมชาติ สร้างกรด ทำให้เกิดรสเปรี้ยว
>>รายละเอียด
  4. กินแหนมกันอย่างไรดี

     แหนมนอกจากใช้บริโภคสดแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาหาร ชนิดอื่นๆ ได้หลายอย่าง และควรคำนึงถึง สุขวิทยา ของผู้บริโภคด้วย
>>รายละเอียด

  5. มาขายแหนมกันดีกว่า

      การที่จะดำเนินกิจการ จำหน่ายแหนม ที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับตลาด การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการจัดทำบัญชี
>>รายละเอียด